Disclaimer

Disclaimer

Rechten/Intellectueel Eigendom

Vrijwel alle rechten op de inhoud van de website rekelproducties.nl berusten bij Rekel Producties. In een enkel geval is een video(fragment) op rekelproducties.nl afgekocht door of voor gebruik in de film afgestaan door een opdrachtgever. Rekel heeft van hen toestemming de betreffende beelden te publiceren op rekelproducties.nl en op de verschillende social mediakanalen waarop we actief zijn.

Gebruiker van de website rekelproducties.nl erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Rekel Producties -met uitzondering van de videobeelden waarvan de rechten zijn afgekocht- op de inhoud van rekelproducties.nl, in haar geheel, als gedeelten eruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanig daarop gebaseerde en/of
ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, verdeling of prestatie door een ander dan Rekel.

Gebruiker mag de inhoud van rekelproducties.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit rekelproducties.nl openbaar te maken, te kopiëren, te verveelvuldigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerken te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op rekelproducties.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Iedere vorm van auteursrechten schending zal derhalve juridisch aangepakt worden.

Overige Verwerpingen

  • Rekel is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
  • Rekel geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
  • Rekel kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
Up